العربیه | English | Русский | Türkçe | 中文
شنبه 07 آذر 1394

محدوده های منفصل منطقه آزاد ارس
محدوده جلفا- مرز جمهوری خودمختار نخجوان

محدوده جلفا- مرز جمهوری خودمختار نخجوان
20500 هکتار
گمرک نوردوز - مرز ارمنستان

گمرک نوردوز - مرز ارمنستان
240 هکتار
محدوده خداآفرین - مرز جمهوری آذربایجان

محدوده خداآفرین - مرز جمهوری آذربایجان
6100 هکتار
محدوده اصلاندوز - مرز جمهوری آذربایجان

محدوده اصلاندوز - مرز جمهوری آذربایجان
24000 هکتار