منطقه آزاد ارس

تاریخ: 18 اردیبهشت 1398

احداث بزرگترین گلخانه خاورمیانه در منطقه آزاد ارس

     

منبع
خبر صفحه اصلی: False