زبان سایت
دوشنبه 01 آبان 1396

پروژه ها در ارس

  

عملیات احداث فیدر چهارمداره 20

 • اعتبار:ريال 15,090,270,065

عملیات احداث پست برق کلیدخانه

 • اعتبار:ريال 6,099,000,000

احداث پست برق کلیدخانه شماره

 • اعتبار:ريال 6,710,164,120

عملیات احداث خط 20 کیلو ولت شه

 • اعتبار:ريال 2,043,099,803

عملیات احداث پست برق کلیدخانه

 • اعتبار:ريال 5,829,000,000

عملیات برق رسانی به خیابان های

 • اعتبار:ريال 1,271,739,160

عملیات احداث خط 20 کیلو ولت بر

 • اعتبار:ريال 1,489,965,323

عملیات افزایش روشنایی آمفی تئا

 • اعتبار:ريال 2,893,000,000

عملیات احداث خط 20 کیلو ولت سا

 • اعتبار:ريال 1,426,000,000

عملیات جابه جایی و احداث خط 20

 • اعتبار:ريال 464,399,000

عملیات احداث خط 20 کیلو ولت هو

 • اعتبار:ريال 1,496,279,473

عملیات برق رسانی به قسمتی از خ

 • اعتبار:ريال 1,172,754,024

عملیات جابجایی و احداث خطوط بر

 • اعتبار:ريال 1,073,000,000

عملیت تبدیل قسمتی از خطوط هوا

 • اعتبار:ريال 900,000,000

خدمات نگهداری وسرویس تاسیسات م

 • اعتبار:ريال 1,128,150,000
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج