آموزش صدور قبض انبار الکترونیکی

آموزش سامانه صدور قبض انبار الکترونیک

روش استفاده از سامانه صدور قبض انبار الکترونیک سازمان منطقه آزاد ارس بصورت تصویری در فایل های ذیل آموزش داده شده است :

تغییر پسورد

بیجک

تفکیک

صدور تالی

صدور قبض انبار

آدرس سامانه صدور قبض انبار الکترونیک :

anbar.arasfz.ir

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج