سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارداز طريق انجام ارزيابي كيفي عمليات اجرائي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي به روش UABR+SBR با برآورد اوليه 63,844,257,877 ريال (شصت و سه ميليارد و هشتصد و چهل و چهار ميليون و دويست و پنجاه هفت هزار هشتصد و هفتاد و هفت ريال) به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران داراي صلاحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي ( حداقل رتبه 3 ساختمان یا آب ونیز 3 تاسیسات وتجهیزات) و سابقه اجراي عمليات مشابه با توان مالي مناسب دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت فرم هاي ارزيابي با در دست داشتن كارت شناسائي معتبر به همراه معرفينامه و تصوير گواهينامه صلاحيت پيمانكاري حداكثر تا 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به مهندسين مشاور پارس پياب واقع در تهران ـ خيابان شهيد بهشتي ـ انديشه ششم غربي- شماره 14- تلفن: 88450749-88424165-88451067 مراجعه و پس از دريافت اسناد ارزیابی کیفی حداكثر به مدت 24 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك واسناد مربوطه را به دبيرخانه معاونت عمران و امور زيربنائي تحويل نمايند.

" />

ارزيابي كيفي عمليات اجرائي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي به روش UABR+SBR

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارداز طريق انجام ارزيابي كيفي عمليات اجرائي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي به روش UABR+SBR با برآورد اوليه 63,844,257,877 ريال (شصت و سه ميليارد و هشتصد و چهل و چهار ميليون و دويست و پنجاه هفت هزار هشتصد و هفتاد و هفت ريال) به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران داراي صلاحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي ( حداقل رتبه 3 ساختمان یا آب ونیز 3 تاسیسات وتجهیزات) و سابقه اجراي عمليات مشابه با توان مالي مناسب دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت فرم هاي ارزيابي با در دست داشتن كارت شناسائي معتبر به همراه معرفينامه و تصوير گواهينامه صلاحيت پيمانكاري حداكثر تا 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به مهندسين مشاور پارس پياب واقع در تهران ـ خيابان شهيد بهشتي ـ انديشه ششم غربي- شماره 14- تلفن: 88450749-88424165-88451067 مراجعه و پس از دريافت اسناد ارزیابی کیفی حداكثر به مدت 24 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك واسناد مربوطه را به دبيرخانه معاونت عمران و امور زيربنائي تحويل نمايند.

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارداز طريق انجام ارزيابي كيفي عمليات اجرائي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي به روش UABR+SBR با برآورد اوليه 63,844,257,877 ريال (شصت و سه ميليارد و هشتصد و چهل و چهار ميليون و دويست و پنجاه هفت هزار هشتصد و هفتاد و هفت ريال) به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران داراي صلاحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي ( حداقل رتبه 3 ساختمان یا آب ونیز 3 تاسیسات وتجهیزات) و سابقه اجراي عمليات مشابه با توان مالي مناسب دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت فرم هاي ارزيابي با در دست داشتن كارت شناسائي معتبر به همراه معرفينامه و تصوير گواهينامه صلاحيت پيمانكاري حداكثر تا 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به مهندسين مشاور پارس پياب واقع در تهران ـ خيابان شهيد بهشتي ـ انديشه ششم غربي- شماره 14- تلفن: 88450749-88424165-88451067 مراجعه و پس از دريافت اسناد ارزیابی کیفی حداكثر به مدت 24 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك واسناد مربوطه را به دبيرخانه معاونت عمران و امور زيربنائي تحويل نمايند.

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج