تاریخ انقضاء : 2 تیر ماه 1391

" />

خرید خدمات درمان تکمیلی پرسنل سازمان و خانواده تحت تکفل

نام مناقصه گزار: سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
موضوع مناقصه: خرید خدمات درمان تکمیلی پرسنل سازمان و خانواده تحت تکفل
محل و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه
3-1- مهلت دریافت اسناد مناقصه ده(10) روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می باشد.
3-2- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ده (10) روز پس از پایان تاریخ دریافت اسناد مناقصه می باشد.
واجدین شرایط می توانند یک روز پس از تاریخ انتشار آخرین آگهی جهت اخذ مدارک مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
الف: شهرستان جلفا- خیابان تیمسار فلاحی- روبروی ترمینال نظامی-ساختمان اداری شماره 2 – دفتر پشتیبانی- تلفن:4-04923025701
ب:تهران میدان آرژانتین- خیابان وزراء-پلاک 19 طبقه 2 واحد 2- تلفن: 88889458-021
4- زمان بازگشایی پاکات در محل ساختمان معاونت توسعه مدیریت خواهد بود و در اسناد مناقصه درج خواهد شد.
5- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون(135,000,000) ریال است که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر،به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:
الف) چک تضمین شده بانکی به نام سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس.
ب)ضمانتنامه بانکی به نفع سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس که مدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل 3 ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
6- کلیه هزینه های مرتبط با چاپ و انتشار آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 

تاریخ انقضاء : 2 تیر ماه 1391

نام مناقصه گزار: سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
موضوع مناقصه: خرید خدمات درمان تکمیلی پرسنل سازمان و خانواده تحت تکفل
محل و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه
3-1- مهلت دریافت اسناد مناقصه ده(10) روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می باشد.
3-2- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ده (10) روز پس از پایان تاریخ دریافت اسناد مناقصه می باشد.
واجدین شرایط می توانند یک روز پس از تاریخ انتشار آخرین آگهی جهت اخذ مدارک مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
الف: شهرستان جلفا- خیابان تیمسار فلاحی- روبروی ترمینال نظامی-ساختمان اداری شماره 2 – دفتر پشتیبانی- تلفن:4-04923025701
ب:تهران میدان آرژانتین- خیابان وزراء-پلاک 19 طبقه 2 واحد 2- تلفن: 88889458-021
4- زمان بازگشایی پاکات در محل ساختمان معاونت توسعه مدیریت خواهد بود و در اسناد مناقصه درج خواهد شد.
5- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون(135,000,000) ریال است که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر،به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:
الف) چک تضمین شده بانکی به نام سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس.
ب)ضمانتنامه بانکی به نفع سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس که مدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل 3 ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
6- کلیه هزینه های مرتبط با چاپ و انتشار آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 

تاریخ انقضاء : 2 تیر ماه 1391

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج