سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات خدمات عمومی شامل رفت و روب، تنظیف، رسیدگی به سرویسهای بهداشتی ، جمع آوری زباله، نمک پاشی و ... در شاهمارو شجاع، کوی امیر المومنین 1 و2، مسیر منتهی به ساختمانهای مسکونی انبار های عمومی و محوطه آن و خانه های مسکونی پشت اداره گاز، مسیر از سه راهی شاهمار تا داخل روستا و کل محدوده سیلگرد و جاده ورودی سیلگرد و مجتمع های مسکونی تازه تأسیس شده در محدوده شجاع و شاهمار را با برآورد اوليه 1,995,000,000 ريال (یک میلیارد و نهصد و نود و پنج ميليون ريال) از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران داراي گواهي صلاحيت از اداره كار ( خدمات عمومي) و سابقه اجراي عمليات مشابه با توان مالي مناسب دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن كارت شناسائي معتبر به همراه معرفي نامه و تصوير گواهي صلاحيت معتبر از اداره كار حداكثر تا 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع در آذربايجان شرقي ـ جلفا ـ خيابان شهيد تيمسار فلاحي ـ ساختمان شماره 2 - امورقراردادهاي معاونت توسعه مدیریت ـ تلفن: 4-04923025701 مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر به مدت 20 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك و مبلغ پيشنهادي را به دبيرخانه مرکزی سازمان تحويل نمايند

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه است.

تاریخ انقضا : 7 مهر ماه 1391

" />

عملیات خدمات عمومی شامل رفت و روب، تنظیف، رسیدگی به سرویسهای بهداشتی ، جمع آوری زباله، نمک پاشی و ... در شاهمارو شجاع، کوی امیر المومنین 1 و2،

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات خدمات عمومی شامل رفت و روب، تنظیف، رسیدگی به سرویسهای بهداشتی ، جمع آوری زباله، نمک پاشی و ... در شاهمارو شجاع، کوی امیر المومنین 1 و2، مسیر منتهی به ساختمانهای مسکونی انبار های عمومی و محوطه آن و خانه های مسکونی پشت اداره گاز، مسیر از سه راهی شاهمار تا داخل روستا و کل محدوده سیلگرد و جاده ورودی سیلگرد و مجتمع های مسکونی تازه تأسیس شده در محدوده شجاع و شاهمار را با برآورد اوليه 1,995,000,000 ريال (یک میلیارد و نهصد و نود و پنج ميليون ريال) از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران داراي گواهي صلاحيت از اداره كار ( خدمات عمومي) و سابقه اجراي عمليات مشابه با توان مالي مناسب دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن كارت شناسائي معتبر به همراه معرفي نامه و تصوير گواهي صلاحيت معتبر از اداره كار حداكثر تا 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع در آذربايجان شرقي ـ جلفا ـ خيابان شهيد تيمسار فلاحي ـ ساختمان شماره 2 - امورقراردادهاي معاونت توسعه مدیریت ـ تلفن: 4-04923025701 مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر به مدت 20 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك و مبلغ پيشنهادي را به دبيرخانه مرکزی سازمان تحويل نمايند

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه است.

تاریخ انقضا : 7 مهر ماه 1391

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات خدمات عمومی شامل رفت و روب، تنظیف، رسیدگی به سرویسهای بهداشتی ، جمع آوری زباله، نمک پاشی و ... در شاهمارو شجاع، کوی امیر المومنین 1 و2، مسیر منتهی به ساختمانهای مسکونی انبار های عمومی و محوطه آن و خانه های مسکونی پشت اداره گاز، مسیر از سه راهی شاهمار تا داخل روستا و کل محدوده سیلگرد و جاده ورودی سیلگرد و مجتمع های مسکونی تازه تأسیس شده در محدوده شجاع و شاهمار را با برآورد اوليه 1,995,000,000 ريال (یک میلیارد و نهصد و نود و پنج ميليون ريال) از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران داراي گواهي صلاحيت از اداره كار ( خدمات عمومي) و سابقه اجراي عمليات مشابه با توان مالي مناسب دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن كارت شناسائي معتبر به همراه معرفي نامه و تصوير گواهي صلاحيت معتبر از اداره كار حداكثر تا 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع در آذربايجان شرقي ـ جلفا ـ خيابان شهيد تيمسار فلاحي ـ ساختمان شماره 2 - امورقراردادهاي معاونت توسعه مدیریت ـ تلفن: 4-04923025701 مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر به مدت 20 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك و مبلغ پيشنهادي را به دبيرخانه مرکزی سازمان تحويل نمايند

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه است.

تاریخ انقضا : 7 مهر ماه 1391

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج