اطلاعیه در خصوص مناقصه عملیات " تهیه حمل و نصب تجهیزات خط 132 کیلو ولت دو مداره سایت صنایع سنگین ارس

اطلاعیه در خصوص مناقصه عملیات " تهیه حمل و نصب تجهیزات خط 132  کیلو ولت دو مداره  سایت صنایع سنگین ارس

پاسخ به سوالات مناقصه عملیات " تهیه حمل و نصب تجهیزات خط 132  کیلو ولت دو مداره  سایت صنایع سنگین ارس"

پاسخ به سوالات مناقصه عملیات " تهیه حمل و نصب تجهیزات خط 132  کیلو ولت دو مداره  سایت صنایع سنگین ارس"

1- مطابق جلد دو اسناد مناقصه، ضوابط فني مندرج در نشريه هاي 1-440 و 2-440 شركت توانير بايستي در طراحي برج هاي تك پايه پروژه لحاظ گردند. همچنین با توجه به طول کم خط، محدودیت تعداد برجها و تنوع تیپ برجها، جهت کاهش هزینه های اجرائی، از درخواست انجام تایپ تست اجتناب شده است. ولی برای برجهائی با مشخصات بارگذاری و ابعادی برجهای به کار رفته در پروژه، ارائه تایپ تست های معتبر ترجیحا ابتدا توسط یکی از آزمایشگاه های معتبر و بی طرف و در ثانی با نظارت شرکت توانیر و یا ارگانها و موسسات تابعه وی دارای امتیاز فنی خواهد بود. در غیر اینصورت سازنده(فروشنده) موظف است کلیه محاسبات ساخت برجها را جهت بررسی و تایید به مشاور ارائه نموده و در چهارچوب آئین نامه های فنی-تخصصی و بر اساس طرح مصوب ساخت برج را انجام دهد.

2- تغيير شكل و ميزان مجاز تغيير مكان برج هاي آويزي و كششي پروژه ميبايست ضوابط فني فصل سوم نشريه 2-440 شركت توانير (طراحي پايه هاي خطوط انتقال نيرو) را رعايت نمايد.

3- در جداول بارگذاري برج هاي پروژه كه در نقشه هاي 1 تا 7 جلد دوم اسناد مناقصه آورده شده است، سرعت باد در تركيب هاي بارگذاري Heavy Wind،Wind & Ice و Unbalanced مشخص شده است. شايان ذكر است كه بدليل صفر بودن سرعت باد در حالت بارگذاري Heavy Ice از ذكر سرعت آن صرف نظر شده است.

4- با توجه به شرايط فني پروژه، فواصل مورد نياز كراس آرم پايين تا زمين و همچنين نقشه ابعادي اوليه برج هاي آويزي و كششي در اسناد مناقصه آورده شده است و سازندگان برج مي¬بايستي با در نظر گرفتن اين ارتفاع و همچنين نقشه هاي ابعادي برج، نسبت به طراحي فونداسيون و همچنين بدنه و كراس آرم هاي برج اقدام نمايند. از آنجايي كه خط 132كيلوولت موضوع پروژه در دو محل از زير خطوط موجود عبور مي‌كند، لذا مقتضيست؛ به لحاظ حفظ فاصله عمودي مجاز ما بين هادي هاي خطوط متقاطع، ارتفاع كراس آرم پايين تا زمين در محل تقاطع، به دقت رعايت شود.

5- با توجه به احداث خط نيرورساني در داخل رفوژ و ورود خط نيرورساني به داخل رفوژ خيابان از طريق برجT90-N، بايستي تعداد 9 عدد كراس آرم در سه سطح با زواياي نامتقارن، براي ايجاد ارتباطات الكتريكي لازم در برج مذكور در نظر گرفته شود. شايان ذكر است كه جدول بارگذاري و موقعيت قرارگيري برج هاي پيرامون برج T90-N در نقشه 6-1 جلد دوم اسناد مناقصه آورده شده است. همانطور كه در قسمت "توضيحات قيمت" جلد يك اسناد مناقصه نيز آورده شده است؛ محدوديت سه متري عرض رفوژ خيابان اصلي 35 متري، بايستي به عنوان قيد، براي قطر قسمت تحتاني برج، فونداسيون و ریویل تمامی برج ها لحاظ گردد. بديهي است پيشنهاداتي كه قيد فوق الذكر را رعايت نكنند، بررسي نخواهند گرديد.

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج