مراحل تشکیل پرونده و صدور مجوز فعالیت اقتصادی(صنفی)

مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز فعالیت اقتصادی در ارس
 • اخذ پوشه اماکن از پلیس +10
 • انگشت نگاری در پلیس+10
 • کپی تمام صفحات شناسنامه
 • کپی کارت ملی و پایان خدمت
 • 5قطعه عکس 4*3
 • سند مالکیت یا اجاره نامه ملک و کد رهگیری
 • اخذ کد پستی ملک از اداره پست
 • تعهد نامه محضری برای مبایعه نامه اجاره نامه های عادی
 • اصل وتصویر اساسنامه شرکت برای مجوز های حقوقی
 • آخرین تغییرات شرکت و ارائه صورت جلسه شرکت و معرفی یک نفر برای صدور مجوز حقوقی
تمدید مجوز
 • اصل مجوز فعالیت صنفی
 • سند مالکیت یا اجاره نامه ملک به همراه کد رهگیری
 • تعهد نامه محضری برای مبایعه نامه اجاره نامه های عادی
صدور کارت مباشرت
 • اخذ پوشه اماکن از پلیس +10
 • انگشت نگاری در پلیس +10
 • کپی تمام صفحات شناسنامه
 • کپی کارت ملی و پایان خدمت
 • 4قطعه عکس جدید4*3
صدور المثنی مجوز
 • تعهد نامه محضری برای مفقود شدن مجوز
 • درخواست صدور المثنی از مدیریت بازرگانی

شماره تماس مدیریت بازرگانی : 2229-04131352332