شيوه نامه اجرائی ورود , اخذ عوارض وتردد خودرو ساخت خارج از كشور در منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس

مقدمه

عوامل، تسهيلات و امتيازات تبیين شده در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به منظور جذب سرمايه سرمايه گذاران داخلي و خارجيدر راستاي دستيابي به اهداف مندرج در اين قانون از جمله رشد و توسعه اقتصادي،افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال و تنظيم بازار كار و كالا و حضور فعال در بازارهايجهاني منوط به بهره مندي از مزاياي قانوني مندرج در اين قانون است.

امکان ورود خودروهاي ساخت خارج از كشور به داخل محدودهمناطق آزاد تجاري_ صنعتي، نحوه شماره گذاري و عوارض سالانه خودروهاي شماره گذاري شده در داخل مناطق آزاد بهاستناد مفاد مندرج در دستورالعمل و روش اجرائي آئين نامه راهنمائي و رانندگي ويژه مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب 9/7/1373 هيات محترم وزيران پیش بینی و توسط قانون گزاران در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي تصويب و ابلاغ شده است.

در اجرای آئین نامه های موضوع مواد 10 , 14 و26 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی(آئین نامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 10/02/1373 , مقررات صادرات , واردات و امور گمرکی مصوب16/03/1373 و دستورالعمل و روش اجرائی اخذ عوارض مصوب 01/12/1373 و آئین نامهراهنمائی و رانندگی مصوب 22/08/1373) در راستای بهره مندی فعالان اقتصادی , سرمایه گذاران و ساکنین از تسهیلات و مزایای قانونی مناطق آزاد تجاری – صنعتی , ورود , شماره گذاری و بهره برداری از وسائطنقلیه موتوری بر اساس مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی در محدوده منطقه تا مرکز استان برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مصوبهشماره 209224/ت 46487 مورخ 25/10/1390 هیات محترم وزیران بر اساس این شیوه نامه وتصویب نامه شماره 24115/ت 94 ک مورخ 22/08/1373 هیات وزیران امکان پذیر خواهد بود.

فصل اول: شرايط لازم براي درخواست ورود خودروي ساخت خارج ازكشور

ماده1ـ شرايط ورود خودرو به منطقه :

 • درخواست ورود خودروي ساخت خارج از كشور به منطقه توسط اشخاص حقيقي مشروط به اقامت در محدوده منطقه آزاد حداقل به مدت سه سال خواهد بود .
تبصره 1

اسناد مثبته برای اقامت عبارت است از اجاره نامه رسمی واحد مسکونی یا سند مالکیت ملک محل اقامت یا محل کار و یا حکماشتغال شاغلین در ادارات و نهادهای دولتی .

 • اشخاص حقوقی در زمان درخواست می بایست حداقل یکسال قبل در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی سازمان منطقه آزاد ارس ثبت و مجوز فعالیت ازمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان دریافت کرده باشند .
تبصره 2

شركتها و سرمايه گذاران خارجيدر منطقه پس از ثبت و شروع فعاليت مي توانند ضمن تکمیل فرم درخواست ورود خودرو , براي ورود خودروي ساخت خارج از كشور برابر اسناد مربوطه مجوز دریافت نمایند. در مجوز صادره ضوابط سازمان برای ورود خودرو و اسناد مورد نیاز قید خواهد شد .

 • آژانس ها و شركتهاي حمل و نقلمشروط به اينكه در داخل محدوده فعاليت داشته و مجوز فعاليت از معاونت اقتصادي دريافت كرده باشند حسب نياز با پیشنهاد معاون اقتصادی و سرمایهگذاری و تصویب سازمان منطقه آزاد ارس , مجاز به ورود و شماره گذاري خودروي ساخت خارج از كشور مي باشند.
 • تشخيص نياز و تعيين تعداد ورود خودرويساخت خارج از كشور با پیشنهاد معاون اقتصادی و سرمایه گذاری و تصویب سازمان منطقهآزاد ارس مي باشد.
 • اعتبارمجوز ورود خودرو حداکثر شش(6)ماه از تاریخ صدور میباشد .
 • سازمان منطقه آزاد ارس هیچ تعهدی درقبال تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو وارداتی نخواهد داشت .

ماده2ـ ورودخودروهاي سنگين و نيمه سنگين، ماشين آلات راهسازي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي برای پیمانکاران مستقر در محدوده و واحدهای صنعتی با پیشنهاد معاون اقتصادی و سرمایه گذاری و تائیدو تصویب سازمان امكان پذير خواهد بود.

 • جهت ورود خودروهاي سنگين و نيمه سنگين، ماشين آلات راهسازي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي برای واحدهای غیرصنعتی بهازای هر یکسال زیر مدل سال مبلغ سه میلیون(3.000.000)ریال مازاد عوارض اخذ خواهدشد .

ماده3ـ كاركنان سازمان در زماندرخواست ورود خودروي ساخت خارج از كشور ، حداقل با دو(2)سال سابقه خدمت مي توانندنسبت به درخواست ورود خودرو براي استفاده در محدوده مجاز اقدام نمايند.

 • مدت زمان تعيين شده در شرايط خاص وفق نظر مدیرعامل و رئيس هيات مديره سازمان قابل تغيير مي باشد.
 • درخواست موسسات و شركتهاي تابعه سازمان، در هيات مديره سازمان مطرح خواهد شد.
 • تعداد خودروهائی که توسط واحدهای خدمات عمومی شامل شرکت های حمل و نقل عمومی از قبیل اتوبوس رانی , تاکسیرانی و.... می تواند وارد شود , توسط سازمان تعیین و ابلاغ میشود .

ماده4ـ درخواست مجدد ورود خودرو به داخل محدوده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارای مجوز از منطقه و ساکنین منطقه جهتاستفاده شخصی هر پنج(5) سال يكبار بلامانع میباشد .

 • قبل از وارد نمودن خودروي جديد، خودروي وارداتي قبلي مي بايست از منطقه مرجوع شود.
 • تعداد ورود خودرو توسط بنگاهها و نمايشگاهها براساس شرايط عرضه و تقاضا توسط هیات مدیره سازمان تعيين ميگردد.
فصل دوم: شماره گذاري و نقل و انتقال مالكيت

ماده5ـ شماره گذاري و نقل و انتقال مالكيت خودروهاي ساخت خارج از كشور در منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس طبق مفادمندرج در ماده 2 الي 17 و تبصره ها و رديفهاي ذيل فصل دوم از آئين نامه راهنمائي ورانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب جلسه مورخ 9/7/1373 هيات محترم وزيرانانجام خواهد شد اجراي مفاد اين آئين نامه به استناد رديف 2ـ8 ماده 8 فصل سوم مقررات فرماندهی منطقه ویژه انتظامی مناطقآزاد مستقر در منطقه آزاد ارس مي باشد.

ماده6ـ نحوه ورودخودروي ساخت خارج از كشور به داخل محدودهمنطقه آزاد ارس:

 • ورود خودرو به داخل محدوده منطقه, زماني مجاز است كه مشخصات ظاهري آن با تعاريف مندرج در رديفهاي ذيل ماده 1آئين نامه راهنمائي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي منطبق باشد.
 • اشخاص حقيقيو حقوقي مي توانند رأساً با رعايت ضوابط مندرج در اين شيوه نامه نسبت به ورود خودرو ساخت خارج از كشور اقدام نمايند.
 • نمايندگي هاي مجاز شركتهايسازنده خودرو كه مدارك نمايندگي آنها به تأييد سازمان رسيده باشد میتوانند نسبت بهورود خودرو ساخت خارج از كشور اقدام نمايند.
 • نمايندگي هاي مجاز شركتهاي سازنده موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از اخذ مجوز ورود خودرو ,نسبت به تأسيس نمایشگاه , تعميرگاه و مراكز ارائه خدمات پس از فروش اقدام نمايند.
 • در صورتيكه نمايندگي هاي مجاز شركتهاي سازنده خودروهاي ساخت خارج از كشور اقدام به ورود خودرو به داخل محدوده منطقه نموده و نسبت به تأسيس نمایشگاه , مراكز خدمات پس از فروش و يا تعميرگاه اقدام ننمايند مجوز ورود خودروي خارجي دريافتي از سازمان لغو خواهد شد.

ماده7ـ نمايشگاهها و بنگاههاي عرضه خودروي ساخت خارج از كشور مكلفند براساس آئين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد مبلغ یک میلیون(1.000.000)ریال از قیمت خودرو را در زمان نقل و انتقال به حساب سازمان واريز نمايند.

ماده 8ـ واردات خودرو سبك طبق ماده 1متناسب با سال جاري ميلادي تا دو سال زیر مدل سال به شرط نو بودن(صفر کیلومتر)مجازاست.

 • خودروهاييكه توسط نمايندگي ها عرضه مي شوند در صورت ورود از طريق اشخاص حقيقي يا شركت هاي نمايشگاهي بايد عوارض تعيين شده رابپردازند.
فصل سوم: محدوده تردد خودروهاي ساخت خارج از كشور كه درمنطقه شماره گذاري شده اند.

ماده 9ـ كليه خودروهاي ساخت خارج ازكشور كه در منطقه شماره گذاري شده اند و داراي برگ معتبر معاينه فني از راهنمائي ورانندگي مستقر در منطقه باشند مي توانند به استناد مصوبه شماره 209224/ت 46487 نمورخ 25/10/1390 در محدوده منطقه تا مرکز استان تردد نمايند.

 • گمرک سازمان در مناطق متصل بهسرزمین اصلی تضمین لازم را طی تعهدنامه رسمی از صاحبان خودرو اخذ می نماید تا درصورت تخلف از ضوابط مزبور و خروج غیرمجاز از محدوده قانونی برای جلوگیری از تضییعاحتمالی حقوق دولت اقدامات قانونی را بعمل آورد .
 • صاحبان خودروهای فوق موظفند هرشش(6)ماه یکبار ضمن مراجعه به گمرک سازمان به همراه خودروی خود گواهی لازم را اخذنمایند .
 • صاحب خودرو موظف است طی تعهدنامهرسمی این اختیار را به سازمان بدهد که در صورت تخلف از مقررات مربوطه نسبت به ضبطمبالغ تضمین های اخذ شده و ممانعت از تردد خودرو طی مواعید یادشده اقدام نماید .
 • به منظوركنترل تردد خودروهاي شماره گذاري شده در منطقه در محدوده مصوب دستگاه G.P.S بر روي كليهخودروها نصب و هزینه نصب دستگاه G.P.S از متقاضیان اخذ خواهد شد .
 • سازمان میبایست از صاحبان خودروتعهد لازم مبنی بر توجه به حدود محدوده قانونی و حفظ و نگهداری دستگاه مزبور اخذنماید .
 • كليه خودروهاي شماره گذاري شده در منطقه كه در شعاع مجاز و در داخل محدوده منطقه آزاد ارس تردد مي نمايند ملزم به رعايت قوانين، مقررات و آئين نامه هاي راهنمائي و رانندگي و ضوابط زیست محیطی داخل كشورند.
 • در صورتيكه خودروي شمارهگذاري شده در منطقه از شعاع تردد مجاز خارج شده و طبق عملكرد دستگاه G.P.S منصوب بر روي خودرو متوقف شود حسب قرارداد فی مابین سازمان منطقه و دارنده خودرو, مالك خودروبراي اولين بار ملزم به پرداخت مبلغ پنج ميليون(5.000.000)ريال جريمه و براي باردوم، خودرو براي مدت يكماه متوقف و مجاز به تردد نخواهد بود و براي بار سوم ضمن توقف و ابطال مجوز, فرد خاطی مجاز به ارائه درخواست براي ورود خودروي ساخت خارج ازكشور به داخل منطقه نخواهد بود.
 • هرگونه فروش یا واگذاری خودرو منوط به اخذ موافقت گمرک سازمان و راهنمائی و رانندگی منطقه میباشد .بدیهی است نقل و انتقال پلاک و خودرو می بایست در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد .
 • چنانچه خودرو در اثر سانحه یا استهلاک قابل استفاده نباشد , صاحب آن مکلف است مراتب را به گمرک سازمان و راهنمائی و رانندگی منطقه اعلام نماید . واحدهای مزبور ضمن بررسی سوابق و در صورت انطباق کامل مشخصات خودرو با اسناد و مدارک مربوط , اقدامات قانونی لازم را معمول نموده و مراتب را صورت مجلس می نماید. یک نسخه از صورت مجلس مذکور به صاحب خودرو تسلیم و نسخه دیگر جهت ضبط در سابقه , به گمرک منطقه ارسال می گردد .
 • برای خروج از محدوده قانونی منطقه و ورود به سرزمین اصلی , در اجرای مقررات صادرات و وارداتو قانون امور گمرکی , صاحبان خودرو موظفند به گمرک منطقه مراجعه و مجوز لازم رااخذ و سپس مبادرت به خروج از محدوده مورد نظر نمایند . در صورت تخلف از مقررات جاری , صاحبان خودرو طبق موازین قانونی پاسخگو بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی دراین زمینه نخواهد داشت .
فصل چهارم: نحوه اخذ عوارض از خودروهای ساخت خارج از کشور

ماده 10 – وارد کننده موظف است اظهارنامه حاوی مشخصات خودرو را به همراه اسناد مربوطه به گمرک سازمان تسلیم نماید .

 • گمرک سازمان پس از رسیدگی بهاظهارنامه و اسناد مربوط عوارض ورود را که معادل پنج تا چهل و پنج درصد ارزش سیف کالا میباشد(به استناد بند 3-8 تصویبنامه شماره 65648/ت 119 ک مورخ 01/12/1373 و اصلاحات بعدی آن)و توسط هیات مدیرهسازمان تعیین و ابلاغ خواهد شد , وصول می نماید .
 • به عوارض ورود خودرو های فاقدنمایندگی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وارد میشود , معادل پنج(5)درصد اضافه میشود.
 • به خودروهائی که اسناد و مدارک آنهاحاکی از واردات از کشور مبدا میباشد تا بیست(20)درصد عوارض متعلق تخفیف داده میشود.
 • به خودروهائی که دارای نمایندگی وخدمات بعد از فروش در منطقه باشد معادل ده(10)درصد عوارض متعلق تخفیف داده میشود .
 • فهرست عوارض(ورود , شماره گذاری و سالیانه)برای هرسال توسط هیات مدیره سازمان با رعایت ضوابط مربوط تعیین و جزلاینفک این شیوه نامه خواهد بود .
 • وارد کننده موظف است پس از پرداخت عوارض و اخذ گواهی از گمرک سازمان , به همراه خودرو و اسناد مربوطه به واحد راهنمائی و رانندگی مستقر در منطقه جهت شماره گذاری مراجعه نماید . واحد مزبور پساز بررسی اسناد و مدارک یاد شده و احراز شرایط قانونی , براساس آئین نامه شماره27115/ت94ک مورخ 22/08/1373 نسبت به تعیین شماره پلاک و نصب آن و صدور کارت شناسائی خودرو اقدام خواهد نمود .
 • واحد راهنمائی و رانندگی مستقر درمنطقه پس از نصب پلاک و صدور کارت شناسائی برای خودرو مراتب را به گمرک سازمان اعلام می نماید .
 • گمرک سازمان ضمن صدور اجازه تردد در محدوده قانونی تعیین شده , نسبت به ثبت شماره پلاک و دیگر مشخصات در سوابق اقدام خواهد نمود .
 • گمرک سازمان شماره پلاک و مشخصات هر خودرو را براساس آمار ورود خودروها, به گمرک منطقه اعلام خواهد نمود .
تبصره 3

در مورد كاركنان سازمان منطقه آزادارس و موسسات تابعه و شركتهاي وابسته، از بابت عوارض گمركي ورود خودرو , هیچگونهوجهی براي يكبار در طول مدت خدمت دریافت نمي گردد.

تبصره 4

ورود خودرو با قیمت پائینتر از 8.000 دلار ممنوع میباشد .

تبصره 5

ورود خودروهای بدون ABS(سیستم ترمز بدون قفل) و ایربگ دوبل ممنوع میباشد .

تبصره 6

انواع خودروهای سواری دارای پلاک معوض از عوارض معاف میباشند .

تبصره 7

ورود خودروهای تصادفی ممنوع میباشد.

ماده11ـ واردات خودروهاي سنگين طبق ماده 1 متناسب با سال ساخت ميلادي حداکثر تا ده(10)سال زیر مدل سال بشرط صفر بودنکیلومتر مجاز است. عوارض اين خودروها براساس سال ساخت طبق جدول صفحه بعد خواهد بود.

 • ورود ماشین آلات راهسازی , ساختمانیو کشاورزی , وسائط نقلیه امدادی اعم از انتظامی , آتش نشانی , آمبولانس , بهداشتی و درمانی , تعمیرات اضطراری , برق , گاز و آب و نیز موتور سیکلت صرف نظر از سال ساخت با تائید کاردان فنی راهنمائی و رانندگی منطقه مجاز میباشد .
عوارض شماره گذاري وسائط نقليه در مناطق آزاد به شرح زير است
رديف ميزان عوارض(ريال) نوع خودرو
1 4.000.000 خودروهاي سواري شخصي
2 3.000.000 خودروهاي سواري عمومي(تاكسي)
3 5.000.000 انواع كاميون
4 2.250.000 وانت هاي تك كابين
5 4.500.000 وانت هاي دوكابين
6 3.000.000 با كولر ميني بوس
3.000.000 بدون كولر
7 2.500.000 با كولر اتوبوس
3.000.000 بدون كولر
8 5.000.000 كاميونت
9 1.500.000 ليفتراك
10 5.000.000 خودروهاي راهسازي به استثناي كاميون و كمپرسي
11 1.000.000 خودروهاي كشاورزي از هر نوع
12 2.000.000 موتورسيكلت دنده ای
13 2.000.000 موتور سیکلت گازی بدون دنده
14 100.000 دوچرخه