انبار کالای ایمن علمدار ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : گلناز تقی زاده علمداری
 • تلفن : 9141154299
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-خیابان b1-خیابانa1-قطعه(2)38هکتاری -طبقه همکف

انبارداری حاتمی ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : عباس حاتمی
 • تلفن : 9141923015
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعه شماره pr8.9 و pr8.10- انبار شماره 2حاتمی

خدمات بازرگانی امين آساي ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : اكبر اورج زاده گرگري
 • تلفن : 9144920034
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 2صنعتی-قطعه 13Os

تک سرعت ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : سجاد پوررعدی گرگری
 • تلفن : 9149917992
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعه52-جنب باطری سازی آمیکو

تندر ترخیص ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : محسن کاملی علمداری
 • تلفن : 9143922245
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز2 صنعتی-قطعه t360

کولاک برفی ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : حسین رسولی جامبری
 • تلفن : 9148642512
 • آدرس : منطقه آزاد ارس-فاز دو صنعتی-قطعه p103

مجتمع ایمن نگهدار ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : محمد تقی زاده علمداری
 • تلفن : 9141154299
 • آدرس : منطقه آزاد ارس- فاز یک – خwsta1 -قطعه1 محدوده 38هکتاری

‌مجتمع انبارهاي تقي زاده علمداري ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : ‌الناز تقي زاده علمداري
 • تلفن : 9141149954
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-خیابانwsta1-قطعه ش os.4.2

ارم سوران ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز -انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : میرمصطفی بنی هاشمی کوه کمری
 • تلفن : 9143916139
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز یک-قطعهpr9-2 طبقه همکف

احسانی طلوع ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : جلیل مصطفی زاده
 • تلفن : 9121169001
 • آدرس : منطقه آزاد ارس- فاز یک- خa1-خ فرعی

انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي جلفا منطقه آزاد ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : ولی پور علی
 • تلفن : 9149610332
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-جنب درب خروجی گمرک جلفا

مبین تجارت پایدار ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : فرزاد جهانی علمداری
 • تلفن : 9149916989
 • آدرس : منطقه آزاد ارس- بلوار رسالت-فاز 1-خa2-a3-\پلاک -7/10-pr7/9

یلدیز تجارت ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : یوسف وطندوست
 • تلفن : 9141158222
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-خیابان a1-قطعهpr16

سبز افشان ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : علیرضا شیخ لو
 • تلفن : 9141923135
 • آدرس : منطقه آزاد ارس- جلفا- فاز یک- قطعه شماره pr3

الیار نگین آراز

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : یداله عباسی
 • تلفن : 9143922294
 • آدرس : منطقه آزاد ارس- فاز یک صنعتی- قطعه شماره 3/PR8

سانال تجارت ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : جلیل فدائی
 • تلفن : 9143922143
 • آدرس : منطقه آزاد ارس- فاز یک صنعتی- قطعه شماره 35

سوان منطقه آزاد ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : میر یعقوب موسوی گرگری
 • تلفن : 9144924145
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعه شماره pr12

الدوز ستاره ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : مهران خسروشاهی
 • تلفن : 9141194498
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-خیابان خلیج فارس-قطعه RR4/1

آذر روکش منطقه آزاد ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : حبيب حبيبي
 • تلفن : 9144910837
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهpr7/12

انبار اختصاصي شهاب آذر ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : محسن مهدوي گرگري
 • تلفن : 9143912862
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-نبش خیابان a5

خدمات بازرگانی امين آساي ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : اكبر اورج زاده گرگري
 • تلفن : 9144920034
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز2صنعتی-قطعه13OS

پويا امانت ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : مرتضي صفرزاده
 • تلفن : 9144914495
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهpr7-8,pr8-8

شیشه لرد بلورین منطقه آزاد ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : محسن رضائیان حق
 • تلفن : 9143918977
 • آدرس : منطقه آزاد ارس- فاز یک –خیابان STG- قطعه شماره 17

تجارت مبین جلفا ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : فیروز سعیدزاده
 • تلفن : 9143920019
 • آدرس : منطقه آزاد ارس-فاز یک-قطعه شماره pr5.1

پاک تجارت ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : زین العابدین اصغری
 • تلفن : 9143920007
 • آدرس : منطقه آزاد ارس-قطعه شماره pr15.1

جهان روزي نما

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : اصغر علي نژاد
 • تلفن : 9143921227
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعه30

شعبه عمران جلفا

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : رضا رمضاني ذوالبين
 • تلفن : 9121157227
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-جنب ساختمان معاونت اقتصادی

دورالکس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : ضیا لازار
 • تلفن : 9121248918
 • آدرس : منطقه آزاد ارس- فاز یک-خ A5- قطعه شماره pr1

سهند تجارت ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : علی روستائی
 • تلفن : 9376832099
 • آدرس : منطقه آزاد ارس- فاز یک-قطعه شماره 45/2

قینر تجارت ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : یوسف برزگر علمداری
 • تلفن : 9143922271
 • آدرس : منطقه آزاد ارس- فاز یک – قطعه شماره pr8/2

کلان شيمي گستر ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : علي مرادزاده
 • تلفن : 9141911121
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهpr4/1

مان صنعت آذر توسعه ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : حسین اصغری علمداری
 • تلفن : 9141912029
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-انبار تفکیک شده از قطعه 59

مونا تجارت ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : محمدرضا آقاجاني رفاه
 • تلفن : 9143139065
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی- قطعه شماره pr7/4صنعتی

مهر راستين ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : بيوك آقا ايمان خواه شجاعي
 • تلفن : 9144154681
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعه 31

وحدت تلاش کارا ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : یداله کرداری علمداری
 • تلفن : 9141923181
 • آدرس : منطقه آزاد ارس- فاز یک –قطعه شماره pr13

مجتمع انبارهای ارس نوین آذربایجان

مجتمع انبارهای ارس نوین آذربایجان
 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • شروع فعالیت : 1380
 • نام مدیرعامل : امیرعلی کردآبادی
 • تلفن : 9141168374
 • آدرس : جلفا، فاز یک صنعتی -ut4-pr19-pr18/2

ميعاد تجارت ارس

 • انبار داری (واردات و صادرات کالاهای مجاز-انبارداری اختصاصی)
 • نام مدیرعامل : رسول رضائي اقدم
 • تلفن : 9141911454
 • آدرس : منطقه آزاد ارس -فاز 1 صنعتی-قطعهpr7-2