شعبه شركت ساختماني يلدز

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: طرح و اجراي پروژه ها... شروع فعالیت: 1388

آیدین كار ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: تعمیر و نگهداری تأسی... شروع فعالیت: 1391

ساحل نوردوز ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: خدماتی - رفاهی - تجا... شروع فعالیت: 1389

نوين پردازان شبكه ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: ارائه خدمات انفورمات... شروع فعالیت: 1388

آراز بهينه ارس

نوع فعالیت: خدماتی شروع فعالیت: 1387

پويا سازه آذر

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: عمراني شروع فعالیت: 1387

Horizone

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: مشاوره و طراحي فضاي... شروع فعالیت: 1388

تبليغاتي فرزين ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: اجراي بيلبورد- امور... شروع فعالیت: 1387

آباد مرز ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: خدمات فضاي سبز شروع فعالیت: 1387

شايسته كار ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: عمراني و نگهداري فض... شروع فعالیت: 1387

نمايندگي بيمه اميد

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: عمليات بيمه اي در ر... شروع فعالیت: 1387

شروين پل غرب

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: فعاليت عمراني شروع فعالیت: 1387

دوزگون يول ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: پيمانكاري در پروژه ... شروع فعالیت: 1387

ژئوپي

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: نقشه برداري شروع فعالیت: 1388

مخروطه افكنه پردازان غرب

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: طراحي و نظارت پروژه... شروع فعالیت: 1387

تارير

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: ساختمان و راهسازي شروع فعالیت: 1387

استقلال سبز ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: فضاي سبز و فعاليتها... شروع فعالیت: 1387

آيدين كار ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: تعمير و نگهداري تاس... شروع فعالیت: 1387

آراز شكوه ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: احداث و نگهداري فضاي... شروع فعالیت: 1387

راه و ساختمان سازي

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: تهيه طرحهاي جامع شهر... شروع فعالیت: 1387

آذربهسازان ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: راه و ساختمان سازي شروع فعالیت: 1387

سيمان فارس و آذربايجان

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: مشاوره و خدمات مهندس... شروع فعالیت: 1387

آذراميران ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: خدمات عمراني(ساخت و ... شروع فعالیت: 1387

فعاليتهاي عمراني-ابنيه-نگهداري و احداث فضاي سبز

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: انجام فعاليتهاي عمرا... شروع فعالیت: 1387

برگ سبز ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: فعاليتهاي عمراني-ابن... شروع فعالیت: 1387

سازه هاي درخشان ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: حفظ و نگهداري فضاي س... شروع فعالیت: 1387

رفاه گستر آراز

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: خدمات فني-مهندسي-عمر... شروع فعالیت: 1387

آذر گستر كيامكي ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: نگهداري فضاي سبز و خ... شروع فعالیت: 1387

آلتين يول آراز

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: كارهاي عمراني و صادر... شروع فعالیت: 1387

موسسه فرهنگي و هنري پرديس گلديس ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: آموزش زبانهاي خارجي شروع فعالیت: 1389

خدماتي فني و تاسيساتي آيلار ارس جلفا

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: كليه كارهاي خدماتي و... شروع فعالیت: 1388

ساختماني نما سقف ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: فعاليت در زمينه كليه... شروع فعالیت: 1388

كاربران سبز ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: خدمات عمراني-حفظ و ن... شروع فعالیت: 1388

ارس يول ماكو

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: ساختمان و راهسازي شروع فعالیت: 1388

ارس ماهر ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: طراحي و حفظ و نگهدار... شروع فعالیت: 1388

بهاذين شايان ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: ارائه كليه خدمات تنظ... شروع فعالیت: 1388

سرنوشت سازان سبز ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: انجام فعاليتهاي عمرا... شروع فعالیت: 1388

كيا شجاع ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: انجام فعاليتهاي عمرا... شروع فعالیت: 1388

سرو سبز ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: ارائه خدمات عمراني ،... شروع فعالیت: 1388

آلتين داش ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: ارائه خدمات عمراني و... شروع فعالیت: 1388

شعبه بنيس پل

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: اجراي پروژه هاي عمرا... شروع فعالیت: 1388

شعبه شركت ساختماني،پيمانكاري، صنعني و تجاري تان

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: كليه زمينه هاي عمران... شروع فعالیت: 1388

شعبه شركت ساختماني و تاسيساتي قارياتان

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: اجراي پروژه هاي عمرا... شروع فعالیت: 1388

فني و مهندسي انتقال انرژي برق آذرخش

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: طراحي- نظارت- اجرا و... شروع فعالیت: 1388

شعبه ابنيه سازان محك

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: پيمانكاري- اجرا- طرح... شروع فعالیت: 1388

سرو كاج ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: حفظ و نگهداري فضاي س... شروع فعالیت: 1388

شعبه شركت ساختماني هرم دژ قم

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: فعاليتهاي ساختماني شروع فعالیت: 1382

شعبه عمران و آبادي تبريز

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: اجراي كليه عمليات پي... شروع فعالیت: 1388

تضامني اكبري و زماني

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: صرافي از نوع اول شروع فعالیت: 1388

فعال سازان ارس

نوع فعالیت: خدماتی فعالیت: خدمات حفظ و نگهداري ... شروع فعالیت: 1388