برج تجارت جهانی

حوزه طرح : حمل و نقل پیش بینی اشتغالزایی : 340 حداقل مساحت زمین مورد نیاز : 10.000مترمربع حداقل میزان سرمایه گذاری : 2/500میلیارد ریال دوره بازگشت سرمایه : 4سال نرخ بازدهی داخلی : %25
جستجو فرصت