آموزش عمومی در منطقه آزاد ارس

در حوزه آموزش عمومی ، سازمان منطقه آزاد ارس در دو سطح فعاليت دارد
  • آموزشهاي همگاني (فرهنگسازي)
  • آموزشهاي ضمن خدمت پرسنل
  • توسعه نهادهاي آموزشي و آموزش عالي

درحوزه آموزشهاي همگاني با توجه به فرآيند تغيير در جامعه محلي و آگاهي عمومي از فرآيند تغيير و جلوگيري از آثار مخرب رشد اقتصادي در منطقه بوده است كه براين اساس متناسب با توسعه آموزشهاي شهروندي در راس برنامه هاي معاونت فرهنگي بوده است و در اين راستا فقط در سال گذشته 21 عنوان كتابچه ، پمفلت، و نرم افزارهاي آموزشي تهيه و بصورت بسته هاي رايگان در سطح مدارس، دانشگاهها و خانواده ها توزيع شده است.

در كنار اين برنامه هاي عمومي واحد آموزش با هدف توانمند سازي اقشار خاص جامعه مانند دانش آموزان، دانشجويان، مسئولان و كاركنان ادارات و شركتهاي مستقر در منطقه، كشاورزان ( با توجه به استراتژي برتر منطقه در كشاورزي و وجود دشتهاي گرديان و گلفرج و طرح ايجاد شهرك گلخانه و شهرك پرو تيين در منطقه) و فارغ التحصيلان در معرض بيكاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي متعدد از جمله جهاني سازي، تفكر استراتژيك، مقاومت در برابر تغيير و جامعه شناسي تغيير، كارآفريني و ... برگزار گرديده است.

همچنين در راستاي نهادينه سازي تعامل سه ركن دانشگاه- دولت- صنعت در راستاي توسعه منطقه و همكاري و تعامل سازنده با دانشگاهها و صنايع منطقه، پذيرش و معرفي كارآموزان و كارورزان دانشگاهي در واحد هاي مختلف منطقه امكان پذيرگرديده است

درحوزه آموزش پرسنل با توجه به جايگاه ويژه منابع انساني و سرمايه هاي فكري در توسعه منطقه آزاد ارس شوراي آموزش سازمان از سال 86 فعاليت خود را آغاز كرد و با تدوين دوره هاي مختلف آموزشي و اجراي آن توسط واحد آموزش و اعزام پرسنل به دوره هاي مختلف آموزشي تا حد امكان سعي گرديده دانش مورد نياز براي تسريع در فرآيند توسعه منطقه عملي گردد. طي سال گذشته مديران و كارشناسان و كارمندان سازمان دربيش 40 دوره آموزشي، سمينار و وركشاپ در نقاط مختلف كشور و داخل سازمان شركت نموده و در بيش از 500 ساعت دوره آموزشي حضور يافته اند كه شايد مهمترين حاصل آن اجراي طرحهاي ايجاد شبكه داخلي سازمان و صرفه جويي در زمان و هزينه مي باشد.

در راستاي توسعه دانش محور منطقه آزاد ارس و ايجاد كارآفريني ، ايجاد مركز رشد بين المللي ارس در حال نهايي شدن مي باشد.

از اهم فعاليتهاي صورت گرفته در منطقه در حوزه گسترش نهادهاي آموزشي تسهيل و تشويق در ايجاد مراكز و موسسات آموزشي است ، توسعه آموزش زبان هاي خارجي و ارتقاي مهارتهاي فني و حرفه اي از رئوس سياستهاي معاونت فرهنگي اجتماعي در اين خصوص مي باشد.

در حال حاضر سايت آموزش عالي و فناوري در فضايي به وسعت 400 هكتار كه مراحل مطالعاتي آن توسط مشاوران برجسته كشوري به اتمام رسيده است در مرحله واگذاري براي سرمايه گذاران در حوزه آموزش عالي، فناوري و درماني است.

  • دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي ارس-جلفا www.iauj.ac.ir
  • شعبه بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تبريز-ارس aras.tbzmed.ac.ir/portal/Home
  • پرديس بين الملل ارس دانشگاه تبريز www.tabrizu.ac.ir
  • پيام نور واحد جلفا http://jolfa.eaz.pnu.ac.ir/portal/home/
  • موسسه فرهنگي هنري پرديس گلديس www.gogoldis.com