اتاق فکر ارس

مقدمه

در دنیای امروز، فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطوح مختلف به سازماندهی ویژه ای نیاز دارد. تحولات سریع جهانی و ابعاد روزافزون توسعه از عواملی هستند که ضرورت تدوین سریع سیاست ها و الگوهای تصمیم گیری را مشخص می کنند. امری که بدون استفاده وسیع از ایده های نو و مستندسازی و جمع بندی تجارب و نظرات خبرگان و افراد خلاق میسر نیست. در این راستا اتاق فکر منطقه آزاد ارس جهت استفاده از نظرات، ایده ها و پیشنهادات پیشکسوتان، فارغ التحصیلان دانشگاهی، اساتید، صاحبنظران و ارسوندان گرامی ساکن در داخل و خارج از محدوده و سایر علاقمندان به توسعه منطقه تشکیل می گردد.

تعریف اتاق فکر

مرکزتصمیم سازی و ساختاری برای تفکر جمعی روشمند است.

ضرورت تشکیل اتاق فکر

اتاق فکر می تواند بازوی مشورتی برای مدیران باشد، در اتاق فکر افرادی که تجربه خوب و پتانسیل تحقیقاتی لازم را داشته و از خلاقیت و نوآوری نیز برخوردار باشند می توانند با ایده ها و اندیشه های خود مدیران اجرایی را در اتخاذ تصمیمات مناسب یاری دهند . در اتاق فکر روشهای گوناگونی برای توسعه خلاقیت وجود دارد. موارد ذیل ضرورت تشکیل اتاق فکررا نمایان می کند:

 • پایگاه فکرسازی
 • خلق فکر
 • بانک اطلاعات و دریافت فکرها
اهداف
 • شناسایی فرصت ها و تهدید ها
 • ایجاد محفلی به منظور تفکر، تقویت همکاری و مشارکت فکری
 • بررسی و تبادل نظر پیرامون مسائل عمومی، پیچیده و اختصاصی
 • ترویج و اشاعه فرهنگ کارگروهی
 • ارتقای توانمندی کارشناسان
 • اندیشیدن به مسائل وموضوعات مختلف وخلق ایده وفکرجدید
 • بررسی وتبادل نظر درخصوص طرح های پیشنهادی
 • تقویت و رشد روحیه صمیمانه ،اشاعه فرهنگ هم زبانی ، همدلی وهمفکری وهمگرایی در توسعه منطقه آزاد ارس.
وظایف
 • شناسایی دقیق مشکل/ مسئله و عوامل موثر بر ایجاد آن.
 • جمع آوری اطلاعات لازم پیرامون عوامل شناسایی شده.
 • تجزیه و تحلیل علل ایجاد مسئله، دسته بندی آنها بر اساس اهمیت و سایر معیارها.
 • یافتن راه حلهای مختلف برای رفع هر یک از علل ریشه ای.
 • انتخاب مناسب ترین راه حل ها جهت اجرا.
 • پیگیری اجرای راه حل های انتخاب شده و بررسی نتایج حاصل از آنها.
 • تهیه و تدوین گزارش طرح ها و پروژه های ارجاع شده و ارسال آن به مبادی ذی ربط.
 • بحث و تبادل نظر پیرامون گزارشات، طرح ها و پروژه های انجام شده توسط کارشناسان حوزه و نقد آن.
 • تولید و خلق ایدههای مناسب برای حل مسائل و همچنین تدوین، صورتبندی و مستندسازی آنها است.
نحوه کار
 • در مرحله اول فراخوان عضویت در اتاق فکر از طرف معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری منتشر و علاقمندان پس از ثبت نام از طریق سایت یا تکمیل فرم در جلسات مقدماتی و آشنایی هر اتاق فکر حضور یافته و طی فرآیندی مسئول و دبیر اتاق فکر گروه خود را انتخاب نموده و برابر اهداف و مقررات موجود و در راستای سیاستهای سازمان منطقه آزاد ارس فعالیت می نمایند.
اتاق فکر به دو صورت تشکیل می گردد
 • تشکیل اتاق فکر با موضوع مشخص:که در این صورت ابتدا دستور کار جلسه برای اعضا ارسال و سپس اعضای اتاق فکر نظرات تکمیلی خود راارائه می کنند.
 • تشکیل اتاق فکر با موضوع کلی: نظرات اولیه اعضا در جهت شناسایی موضوع و تبیین آن اخذ می گردد سپس موضوع حسب تخصص و تجربه به حوزه ذیربط ارسال تا طرح مورد نیاز تهیه گردد. چنانچه لازم باشد موضوع مجدد در اتاق فکر مطرح گردد مشابه جلسات نوع اول ،اقدام خواهد شد.
ویژگیهای اتاق فکر
 • خرد جمعی
 • افزایش حجم اطلاعات
 • گسترش روابط و تعاملات
 • جمع اندیشی و ترکیب افکار
 • تولید فرآورده های فکری و انتقال به مخاطب
 • افزایش خلاقیت برای ایده پردازی داده
 • تنوع تخصصها
 • معطوف بودن تلاشها به مسائل روز
 • درگیر نشدن در مسائل اجرایی وتشریفات رسمی
نتایج مورد انتظار
 • ایجاد و تقویت روحیه نقادی
 • ترویج فرهنگ کار گروهی در حوزه های مختلف
 • تولید افکار جدید
 • ارائه طرح های اثربخش.
 • ارتقای توانمندیهای کارشناسان
 • پرورش افراد خلاق و ریسک پذیر.
 • تهیه گزارشات، پروژه ها و طرح های کاربردی و مسئله محور