•  
  • سه شنبه, 10 مارس 2015
  • سه شنبه, 10 مارس 2015

استراتژی توسعه تجارت
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 1.8 MB
دانلود
استراتژی توسعه صنعتی با رویکرد خوشه ای
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 1.7 MB
دانلود
امکان سنجي توليد چوب هاي MDF از ضايعات کشاورزي.
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 33.5 KB
دانلود
امکان سنجي توليد کودهاي بيولوژيک در منطقه آزاد ارس
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 275.6 KB
دانلود
امکان سنجی مرکز رشد کارآفرینی
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 48.0 KB
دانلود
امکان سنجی کشت و توليد گياهان دارويي در منطقه آزاد ارس
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 661.6 KB
دانلود
بررسي امکان ايجاد دهکده‌ي ورزشي در منطقه‌ي آزاد ارس
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 960.8 KB
دانلود
بررسي اولويتهاي آموزش عمومي اقشار مختلف مردم-
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 428.6 KB
دانلود
بررسي مزيت نسبي صنايع وابسته به نفت در منطقه آزاد ارس
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 302.2 KB
دانلود
بررسی الگو های کاشت گیاه دارویی زعفران براساس عوامل اقلیمی و اقتصادی منطقه آزاد ارس
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 411.7 KB
دانلود
بررسی روشهای اجرایی در جهت تعامل با تشکل های غیردولتی و مردم
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 740.0 KB
دانلود
بررسی و تحلیل آمار ورود و خروج مسافرین -
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 388.0 KB
دانلود