•  
  • سه شنبه, 10 مارس 2015
  • سه شنبه, 10 مارس 2015

جایگاه اقتصادی ایران برای کشورهای cis
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 671.4 KB
دانلود
خوشه محصولات باغي منطقه آزاد ارس
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 486.3 KB
دانلود
گزارش مديريتي مطالعه کشورهای موفق در زمینه مناطق آزاد به منظور تعامل و الگوگیری بیشتر با آنان
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 296.3 KB
دانلود
عوامل موثر بر توانمند سازی صادرات منطقه آزاد ارس
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 969.5 KB
دانلود
مطالعه و تعیین اولویت زیرساختهای گردشگری منطقه آزاد ارس
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 748.6 KB
دانلود
مطالعه و تعیین پتانسیل ژئوتوریسم و اکوتوریسم در منطقه آزاد ارس و مناطق تحت تاثیر
جعفر موسالو | سه شنبه, 10 مارس 2015 | 521.0 KB
دانلود