دستورالعمل حمایت از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مقدمه

با توجه به تعداد قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و توانایی آنها برای انجام تحقیقات در قالب پایان نامه و به منظور استفاده از این قابلیت ها جهت انجام پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز و اتخاذ رویه یکسان در این خصوص، دستورالعمل حمایت از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تدوین گردیده است.

هدف
 • توسعه تحقیقات کاربردی
 • ارتباط بهینه یا توسعه ارتباط مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با دانشگاه
 • شناخت افراد مستعد جهت جذب در فعالیت های تحقیقاتی

محدوده اجرا

 • کلیه پایان نامه هایی که موضوعاً مرتبط با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هستند.

مسئولیت اجرا

 • مسئولیت اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد. به منظور تامین بودجه مربوطه، حداکثر 5 درصد بودجه پژوهشی سازمان های مربوطه به این امر اختصاص یابد.

روش و ضوابط اجرایی

تعاریف
 • دانشجوی تحصیلات تکمیلی : فردی است که در یکی از دانشگاهها یا موسسات یا مجتمع های آموزش عالی پژوهشی کشور در یکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی به تحصیل می پردازد.
 • استاد راهنما: به فردی از اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی اطلاق می شود که بر اساس رشته تخصصی خود مسئولیت هدایت، نظارت و راهنمایی پایان نامه را بر عهده دارد.
 • پایان نامه ( رساله ): پایان نامه به آخرین بخش از دوره های تحصیلات تکمیلی اطلاق می شود که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد.
نحوه پیشنهاد پایان نامه
 • حمایت از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی منوط به تصویب پروپوزال پایان نامه در شورای پژوهشی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد.
 • پروژه های مورد نظر باید از اولویت های پژوهشی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی یا مرتبط با آن بوده و غیر تکراری باشند.
سقف حمایت از پایان نامه
 • میزان حمایت برای پایان نامه های کارشناسی ارشد 20 میلیون ریال و برای پایان نامه های دکترا 40 میلیون ریال است. کل مبلغ موضوع قرارداد پس از پایان نامه و ارائه نسخه تایید شده توسط مراجع مربوط قابل پرداخت است.
انعقاد قرارداد
 • در صورت تصویب انجام پایان نامه توسط شورای پژوهشی قرارداد آن با متقاضی منعقد می گردد.
مالکیت نتایج علمی حاصل از پایان نامه
 • سه نسخه از پایان نامه بعد از دفاع در اختیار دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی قرار می گیرد.

کلیه حقوق مالکیت معنوی متعلق به شورای پژوهشی که در اثر اجرای پایان نامه های مذکور حاصل می گردد، بر طبق نظر دبیرخانه شورای هماهنگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.