عملیات احداث یک باب مدرسه ابتدایی 12 کلاسه دکتر شریعتی

نوع فعالیت: پروژه های عمرانی
اعتبار پروژه : ريال 23,037,512,062