عملیات بازسازی و مرمت کاروانسرای خواجه نظر

نوع فعالیت: پروژه های عمرانی
اعتبار پروژه : ريال 4,233,626,612