عملیات اجرای محوطه سازی بیرونی کاروانسرا خواجه نظر

نوع فعالیت: پروژه های عمرانی
اعتبار پروژه : ريال 7,085,510,403