عملیات اجرایی شبكه فاضلاب شهرك فاز1و 2

نوع فعالیت: پروژه های عمرانی
اعتبار پروژه : ريال 22,992,996,354