عملیات اجرایی شبكه فاضلاب شهرك فاز1و 2

  • اعتبار:ريال 22,992,996,354