فنس کشی مسیرگردیان به شهرک صنعتی فاز 2

  • اعتبار:ريال 10,622,135,708