بلوار ضلع جنوبي شجاع ورزش مسیر C

نوع فعالیت: پروژه های عمرانی
اعتبار پروژه : ريال 32,396,000,000