جدول گذاری وآماده سازی معابر فاز 3 صنایع پاک

  • اعتبار:ريال 4,459,726,065