عملیات اجرایی بالکن و اتمام کارهای ابنیه آمفی تئاتر ساختمان اداری

نوع فعالیت: پروژه های عمرانی
اعتبار پروژه : ريال 1,796,073,000