عملیات اجرایی تقاطع همسطح در پلیسراه

نوع فعالیت: پروژه های عمرانی
اعتبار پروژه : ريال 7,700,000,000