اجرای پل برروی مسیل لیوارجان محور D

نوع فعالیت: پروژه های عمرانی
اعتبار پروژه : ريال 30,215,000,000