عملیات احداث ساختمان شورای اسلامی سیلگرد

نوع فعالیت: پروژه های عمرانی
اعتبار پروژه : ريال 898,513,924