عملیات احداث یک باب ساختمان 16 واحدی

نوع فعالیت: پروژه های عمرانی
اعتبار پروژه : ريال 18,783,031,166