عملیات تکمیل کارهای باقیمانده شریان اصلی ایواوغلی – دشت گردیان و رمپ راستگرد

نوع فعالیت: پروژه های عمرانی
اعتبار پروژه : ريال 34,302,917,607