عملیات تکمیل کارهای باقیمانده شریان اصلی ایواوغلی – دشت گردیان و رمپ راستگرد

  • اعتبار:ريال 34,302,917,607