عملیات تکمیل نواقصات طبقه سوم و چهارم ساختمان 524

  • اعتبار:ريال 1,199,750,000