عملیات تکمیل نواقصات طبقه سوم و چهارم ساختمان 524

نوع فعالیت: پروژه های عمرانی
اعتبار پروژه : ريال 1,199,750,000