عملیات اجرای فنس کشی در محدوده نوردوز

  • اعتبار:ريال 1,455,000,000