عملیات اجرای فنس کشی در محدوده نوردوز

نوع فعالیت: پروژه های عمرانی
اعتبار پروژه : ريال 1,455,000,000