عملیات خاکی(تا لایه زیراساس و ابنیه فنی) طرح آماده سازی سایت صنعتی 40 هکتاری

  • اعتبار:ريال 15,542,330,650