عملیات مرمت و بازسازی ساختمان اداره دامپزشکی

نوع فعالیت: پروژه های عمرانی
اعتبار پروژه : ريال 348,418,613