آیسان خزر سهند ارس

نوع فعالیت: پروژه های سرمایه گذاری
نام مدیرعامل : صفایی موضوع فعالیت : تولید لوازم خانگی آدرس :فاز دو