آیسان خزر سهند ارس

  • نام مدیرعامل :صفایی
  • موضوع فعالیت :تولید لوازم خانگی
  • آدرس :فاز دو