پیشگامان دنیلی ارس

نوع فعالیت: پروژه های سرمایه گذاری
نام مدیرعامل : اژدرکش موضوع فعالیت : توليد کیف و کفش آدرس :فاز دو