عملیات اجرای باند دوم محور جلفا – مرند از کیلومتر 980+10 الی 025+22

نوع فعالیت: پروژه های عمرانی
اعتبار پروژه : ريال 166,477,136,278