عملیات احداث فیدر چهارمداره 20...

  • اعتبار:ريال 15,090,270,065

عملیات احداث خط 20 کیلو ولت شه...

  • اعتبار:ريال 2,043,099,803

عملیات احداث خط 20 کیلو ولت بر...

  • اعتبار:ريال 1,489,965,323

عملیات احداث خط 20 کیلو ولت سا...

  • اعتبار:ريال 1,426,000,000

عملیات احداث خط 20 کیلو ولت هو...

  • اعتبار:ريال 1,496,279,473

عملیات برق رسانی به قسمتی از خ...

  • اعتبار:ريال 1,172,754,024