دنیز گشت ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:صیفی جات گلخانه ای /...

گل کاران حسنلوی ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:تولید محصولات گلخانه...

گلخانه امید بخدا

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1393 محصولات:صیفی جات گلخانه ای /...

زرین گهر ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:تولید محصولات گلخانه...

گلخانه گستر ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:صیفی جات گلخانه ای

بهمن خوشنویس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:نهال گلدانی درختان م...

گل بوته ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:صیفی جات گلخانه ای

گلشهر جنوب ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1393 محصولات:صیفی جات

آذر تانسو ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1393 محصولات:خیار_گوجه فرنگی_توت ...

بانی سبز ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1393 محصولات:خیارو گوجه فرنگی

آراز اکین تبریز

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:صیفی جات

آبگینه زرسا ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:خیار و گوجه فرنگی

تعاونی توسعه سبز

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1393 محصولات:صیفی جات

بانی سبز ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1393 محصولات:خیارو گوجه فرنگی

دنیای هنر آزاد ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:صیفی جات

تعاونی پاکان دشت ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1393 محصولات:خیار ، گوجه فرنگی و ...

باغ سبز ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:صیفی جات

آغ سوی ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:صیفی جات

یاشیل تارلای ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:صیفی جات

فخر آریان ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:صیفی جات

یاشیل سرای ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:صیفی جات

یاشیل گونش ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:صیفی جات

آریان مزرعه ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:(170)گوجه فرنگی-خیار...

ثمین تجارت ارس

نوع فعالیت: کشاورزی تاریخ شروع فعالیت: 1392 محصولات:صیفی جات