• نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:تولید محصولات گلخانه ای به روش کشت هیدروپونیک
 • تلفن:09144914524
 • آدرس: مجتمع گلخانه ای 140 هکتاری قطعه شماره 52

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات گلخانه ای /گوجه فرنگی
 • تلفن: 9141912229
 • آدرس:مجتمع گلخانه ای 140 هکتاری قطعه شماره 55

گلخانه امید بخدا
 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1393
 • محصولات:صیفی جات گلخانه ای / خیار و گوجه فرنگی
 • تلفن:9351368013
 • آدرس: مجتمع گلخانه ای 140 هکتاری قطعه شماره 58

زرین گهر ارس
 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:تولید محصولات گلخانه ای به روش کشت هیدروپونیک/گل رز شاخه بریده
 • تلفن:9144012821
 • آدرس:مجتمع گلخانه ای 140 هکتاری قطعات شماره 73، 72، 71

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات گلخانه ای
 • تلفن: 09144910627
 • آدرس:مجتمع گلخانه ای 140 هکتاری قطعه شماره 76

بهمن خوشنویس
 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:نهال گلدانی درختان میوه هسته دار(30000)،دانه دار(30000)،ریز میوه(10000)گلدان
 • تلفن:
 • آدرس:

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات گلخانه ای
 • تلفن:
 • آدرس:

گلشهر جنوب ارس
 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1393
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن:
 • آدرس:

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1393
 • محصولات:خیار_گوجه فرنگی_توت فرنگی
 • تلفن:
 • آدرس:

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1393
 • محصولات:خیارو گوجه فرنگی
 • تلفن:
 • آدرس:

بیتا رز ارس
 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:گل شاخه بریده(شاخه)
 • تلفن:
 • آدرس:

آراز اکین تبریز
 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن:
 • آدرس:

آبگینه زرسا ارس
 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:خیار و گوجه فرنگی
 • تلفن:
 • آدرس:

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1393
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن:
 • آدرس:

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1393
 • محصولات:خیارو گوجه فرنگی
 • تلفن:
 • آدرس:

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن:
 • آدرس:

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1393
 • محصولات:خیار ، گوجه فرنگی و بادمجان
 • تلفن:
 • آدرس:

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن:
 • آدرس:

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن:
 • آدرس:

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن:
 • آدرس:

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن:
 • آدرس:

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن:
 • آدرس:

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن:
 • آدرس:

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:(170)گوجه فرنگی-خیار درختی(175)
 • تلفن:
 • آدرس:

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن:
 • آدرس: