شعبه عمران و آبادي تبريز

نوع فعالیت: خدماتی
تاریخ شروع فعالیت: 1388

محصولات

اجراي كليه عمليات پيمانكاري پروژه هاي ساختماني