شعبه ابنيه سازان محك

نوع فعالیت: خدماتی
تاریخ شروع فعالیت: 1388

محصولات

پيمانكاري- اجرا- طرح- نظارت- تفكيك و مشاوره در كليه پروژه هاي عمراني