شريف آذر ارس
نوع فعالیت: تولیدی
تاریخ شروع فعالیت: 1396
محصولات: تولید شمش و بیلت آلومینیوم
تلفن تماس: 09121251191
آدرس: جلفا-سایت صنایع سنگین ، 35متری شرقی جاده خوی