آریان مزرعه ارس

نوع فعالیت: کشاورزی
تاریخ شروع فعالیت: 1392

محصولات

(170)گوجه فرنگی-خیار درختی(175)

توضیحات

مساحت کل زیر بنا محصولات تولیدی ظرفیت اشتغال سرمایه کل
10679 6500 (170)گوجه فرنگی-خیار درختی(175) 345 7 352