فخر آریان ارس

نوع فعالیت: کشاورزی
تاریخ شروع فعالیت: 1392

محصولات

صیفی جات

توضیحات

مساحت کل زیر بنا محصولات تولیدی ظرفیت اشتغال سرمایه کل
11906 7000 صیفی جات 250 16 266