تعاونی پاکان دشت ارس

نوع فعالیت: کشاورزی
تاریخ شروع فعالیت: 1393

محصولات

خیار ، گوجه فرنگی و بادمجان

توضیحات

مساحت کل زیر بنا محصولات تولیدی ظرفیت اشتغال سرمایه کل
5724 3700 خیار ، گوجه فرنگی و بادمجان 150 4 1385