تعاونی توسعه سبز

نوع فعالیت: کشاورزی
تاریخ شروع فعالیت: 1393

محصولات

صیفی جات

توضیحات

مساحت کل زیر بنا محصولات تولیدی ظرفیت اشتغال سرمایه کل
4731 3075 صیفی جات 150 4 154