بانی سبز ارس

نوع فعالیت: کشاورزی
تاریخ شروع فعالیت: 1393

محصولات

خیارو گوجه فرنگی

توضیحات

مساحت کل زیر بنا محصولات تولیدی ظرفیت اشتغال سرمایه کل
7758/24 5045 خیارو گوجه فرنگی 240 5 8947