گلخانه گستر ارس

نوع فعالیت: کشاورزی
مدیرعامل: . تاریخ شروع فعالیت: 1392 آدرس: مجتمع گلخانه ای 140 هکتاری قطعه شماره 76 تلفن تماس: 09144910627

محصولات

صیفی جات گلخانه ای

توضیحات

مساحت کل زیر بنا محصولات تولیدی ظرفیت اشتغال سرمایه کل
4304 3000 صیفی جات 120 4 124