نوران شيمي جلفا

نوع فعالیت: تولیدی
مدیرعامل: . تاریخ شروع فعالیت: 1385 آدرس: جلفا- منطقه آزاد ارس- فازیک صنعتی -قطعه PR10/2 تلفن تماس: 9124274116

محصولات

نفتای سبک و سنگین، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره ، بنزین معمولی، هیدروکربن های سبک